Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w sklepie internetowy

(zwany dalej "Regulaminem")

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w sklepie internetowy  (zwany dalej "Regulaminem") 

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania 

zamówień produktów prezentowanych za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem  www.accu-chek.pl (zwanego dalej "Sklepem"), prowadzonego przez Roche Diabetes Care  Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul.  Wybrzeże Gdyńskie    6B,    NIP:    5252589064                      wpisanego do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIV  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru      Sądowego, pod nr KRS 0000512627 (zwany dalej  ,"Sprzedawcą").  Dane  kontaktowe  Sprzedawcy  to:  telefon  801  080 104,  adres  email  w  sprawach związanych z realizacją zamówienia: [email protected]  

2.         Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Z tego względu stroną korzystającą ze  Sklepu oraz dokonującą zakupów w Sklepie, może być tylko konsument posiadający pełną  zdolność do czynności prawnych (zwany dalej „Klientem"). Klientem nie może być osoba  poniżej 18 roku życia. Osoby takie mogą korzystać z Towarów Sprzedawcy pod nadzorem  rodziców lub opiekunów prawnych. 

3.         Aby skorzystać ze Sklepu (z usług świadczonych drogą elektroniczną określonych   

Regulaminem oraz możliwości zawierania umów sprzedaży) niezbędne jest: 

(a)      dostęp do komputera lub innego podobnego urządzenia (np. smartfonu lub tabletu) z 

szerokopasmowym łączem internetowym; 

(b)     przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript; 

(c)      włączona obsługa plików cookies; 

(d)     włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up); 

(e)      aktywne konto e-mail; 

(f)      akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem; 

(g)      akceptacja i zapoznanie się z Informacją o prywatności i polityki plików cookies; 
(h)     zakończenie rejestracji i utworzenie konta w Sklepie. 

4.         Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail podany podczas tworzenia konta Klienta  zostanie  przesłana  wiadomość  z  linkiem  aktywacyjnym.  Rozpoczęcie  świadczenia  usługi  następuje niezwłocznie po aktywacji Konta przy użyciu linku otrzymanego na adres e-mail  Klienta. 

5.         Osoby, które nie akceptują warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  plików  cookies  określonych  Informacją o prywatności i polityki plików cookies nie mogą korzystać ze Sklepu. 

6.         Sprzedawca    zastrzega    sobie    prawo    do  organizowania  okazjonalnych  promocji  z  wykorzystaniem  portalu  www.accu-chek.pl  (dalej  zwana  „Promocja”).  Promocja  zawsze  będzie dotyczyć określonych Towarów (dalej ”Towar Promocyjny”), których dostępność jest 

limitowana do czasu wyczerpania zapasów lub do upływu określonego terminu. Przebieg i  szczegółowe zasady Promocji zostaną każdorazowo określone w Regulaminie Promocji (dalej  zwana „Regulamin Promocji”). W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji  z niniejszym Regulaminem, postanowienia Regulaminu Promocji mają pierwszeństwo. 

7.         Regulamin Promocji będzie udostępniany pod adresem www.accu-chek.pl/promocje, w taki  sposób,  że  Klient  będzie  mógł  w  każdej  chwili  zapoznać  się  z  jego  postanowieniami.  Regulaminy Promocji zakończonych będą również dostępne w sposób stały do wglądu klienta  na  stronie  internetowej.  W   przypadku   chęci  nabycia Towaru Promocyjnego, Klient  zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z Regulaminem Promocji. Klient rozumie, że  warunkiem skorzystania z Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu Promocji. Równolegle ze  złożeniem  zamówienia  na  Towar  Promocyjny  Klient  każdorazowo  będzie  proszony  o  potwierdzenie, że zaakceptował Regulamin Promocji dotyczący Towaru Promocyjnego.   

 

 

§2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1.         Klient rejestrując się na Stronie Internetowej zawiera umowę o bezpłatne świadczenie usług 

przez Sprzedawcę w zakresie tworzenia i zarządzania kontem oraz możliwości korzystania ze  Sklepu  (dalej  zwana  „Umowa  o  świadczenie  usług”).  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem  oraz  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie obowiązującego, w szczególności Sprzedawca nie będzie dostarczał Klientowi  treści  o  charakterze  bezprawnym.  Sprzedawca  podejmie  wszelkie  możliwe  starania  do  zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Sklepu.  

2.         Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się ponadto, aby urządzenie z  którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą  wersją  definicji   wirusów   i   uaktualnień, skuteczną  zaporę bezpieczeństwa (firewall),  zainstalowane  wszystkie  dostępne  aktualizacje  systemu  operacyjnego  oraz  przeglądarki  internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies  oraz Java Script w przeglądarce internetowej.  

3.         Do  szczególnych  zagrożeń  związanych  z  korzystaniem  przez  Klienta  ze  Sklepu  należy  korzystanie    bez    stosowania    zabezpieczeń  opisanych  w dokumentacji  przeglądarki  internetowej Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości  przeglądarek o  funkcje wykraczające  poza  standard  HTML. W  przypadku  nieprawidłowej  konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki  istnieje też  możliwość  przechwycenia danych  przesyłanych  z  i  do  serwera  WWW.  Ponadto korzystanie  z  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  poprzez  sieć  WWW,  wymaga  udostępnienia  podstawowych  informacji  o  komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony  internetowej (strony z której Klient połączył się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz),  przeglądarka używana przez Klienta oraz system operacyjny. 

4.         Klient w ramach korzystania ze Sklepu może :  

(i)         korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać informacje podane w Sklepie oraz 

zawierać umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; 

(ii)        zmieniać podane przez siebie podczas rejestracji informacje, w tym Hasło, z 

wyłączeniem Loginu; 

(iii)       zarządzać wyrażonymi przez siebie zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych;  

(iv)       zgłosić reklamację na podstawie § 8; 

(v)        usunąć konto. 

5.         Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, Informacją 

o prywatności i polityką plików cookies oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia  społecznego   i   dobrymi   obyczajami,   w   tym do nieumieszczania i nieprzekazywania  jakichkolwiek  treści  bezprawnych  podczas  trwania  Umowy  o  świadczenie  usług,  a  także  nienaruszania  jakichkolwiek  praw,  w  tym  autorskich  praw  majątkowych,  praw  własności  przemysłowej,  praw  do  baz  danych  lub  innych  praw majątkowych oraz  dóbr  osobistych  Klienta.   

6.         Z chwilą utworzenia konta i uzyskania dostępu do Sklepu Klient traci prawo odstąpienia od  Umowy o świadczenie usługi na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.  2020 poz. 287 z późn. zm.). 

 

 

§3. ZASADY SPRZEDAŻY 

1.         Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość wyrobów medycznych 

oraz  innych  produktów  będących  w ofercie  Sprzedawcy  (dalej  zwanych „Towarami"  lub  pojedynczo  „Towarem”).  Funkcjonalność  Sklepu  zapewnia  możliwość  zawierania  umów  sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem (dalej zwana „Umowa sprzedaży”).  Umowa ta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Strony ustalają,  że miejscem zawarcia Umowy sprzedaży oraz tym samym spełnienia świadczenia związanego  z zakupem Towaru jest adres podmiotu prowadzącego Sklep, czyli ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,  01-531 Warszawa.  

2.         Funkcjonalność Sklepu pozwala na sprzedaż pomp insulinowych, których szczególne zasady  sprzedaży określone są w paragrafie 5 poniżej i mają pierwszeństwo wobec postanowień  niniejszego paragrafu.    

3.         Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem poprzez stronę internetową Sklepu oraz  poprzez podany adres e-mail, a także dodatkowo telefonicznie na podany przez Klienta numer  telefonu.  

4.         W  Sklepie  przedmiotem  sprzedaży  są  Towary  prezentowane  na  stronie  Sklepu przez Sprzedawcę  w chwili składania zamówienia.  

5.         Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie. Może zdarzyć się, że chwilowo dany Towar lub Towary nie jest dostępny. W przypadku chwilowego braku danego  Towaru lub Towarów nie będzie możliwości złożenia zamówienia do czasu, aż dany Towar lub  Towary nie stanie się ponownie dostępny. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są  podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie  prawo zmiany ceny Towaru w dowolnej chwili. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia  zamówienia i jest ona ceną gwarantowaną. 

6.         Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 powyżej przedmiotem sprzedaży mogą być również Towary  niedostępne,  jeżeli  zostały  oznaczone  w  sklepie  jako  „Towary  z  wydłużonym  okresem  realizacji”.  Dla tych Towarów przewidziano odrębne zasady płatności oraz realizacji zgodnie z  postanowieniami ustępów określonych poniżej. 

7.         Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Sklep zastrzega, że dostępność  niektórych Towarów może być ograniczona z uwagi na skomplikowany proces wytwarzania i  podaż tych Towarów. Jeżeli Sprzedawca odnotowuje okoliczności związane z ograniczoną  dostępnością Towarów, oznacza je w Sklepie jako „Towary o ograniczonej dostępności” oznaczając jednocześnie maksymalną ilość sztuk, które mogą zostać nabyte przez Klienta w  danym  okresie  czasowym.  W  celu  najlepszego  zaspokojenia  potrzeb  pacjentów  Sklep  ustanawia ograniczenia    ilościowe    w   zakresie zamawiania     Towarów o ograniczonej  dostępności przez jednego Klienta. Klient będzie mógł nabyć określoną w sposób opisany  powyżej ilość sztuk Towaru o ograniczonej dostępności w danym okresie czasowym.  

8.         Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy  składać w języku polskim. Oferta Sprzedawcy obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej.  

9.         Na  każdą  dodatkową  płatność  wykraczającą  poza  uzgodnione  wynagrodzenie  za  główne  obowiązki  umowne  Sprzedawcy,  Sprzedawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wyraźną  zgodę  Klienta.  Klient  ma  prawo  do  zwrotu  uiszczonej  dodatkowej  płatności  w  sytuacji,  gdy  Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta lecz założył jej istnienie przez zastosowanie  domyślnych opcji, które Klient musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności. 

10.       Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24  godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w  soboty,  w  niedziele  oraz  w  święta  będą  rozpatrywane  następnego  dnia  roboczego  (z  wyłączeniem okresu czasowego wstrzymania składania lub realizacji zamówień, kiedy ich  realizacja   rozpoczyna   się   w   pierwszym   dniu   roboczym   po   ustaniu   przyczyn   takiego  wstrzymania).  Modyfikacja  zamówienia  przez  Klienta  jest  możliwa  do  czasu,  naciśnięcia  przycisku   „zamawiam   i   płacę”.   W   celu najlepszej gwarancji praw konsumenckich,  każdorazowo, równolegle do możliwości złożenia zamówienia Klientowi będzie wyświetlał się  link do Regulaminu oraz Regulaminu Promocji, co pozwoli Klientowi przypomnienie sobie ich  postanowień. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Regulaminu Promocji, jeżeli dotyczy jest  warunkiem złożenia zmówienia.  

11.       Naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” nie oznacza wiążącego złożenia zamówienia, ale  umożliwia dokonanie płatności za zamówienie. Dopiero skuteczne dokonanie płatności ceny  Towaru oraz kosztów dostawy wraz z zaakceptowanymi płatnościami dodatkowymi (dalej  łącznie „Cena”) rozumiane jest jako wiążące złożenie zamówienia i tym samym zawarcie  Umowy sprzedaży Towarów.  

12.       Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: 

(a)      kartą kredytową (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów), 

(b)     przelewem elektronicznym (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów), 

przy  czym  w  przypadkach  wyboru  sposobów  płatności  wskazanych  w  lit.  a)-b)  powyżej,  płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia. W przypadku płatności kartą  kredytową,  środki  płatnicze  są  jedynie  blokowane,  a  realizacja  płatności  następuje  po  potwierdzeniu wysyłki przez Sprzedawcę. 

13.       Przy zakupie Towarów z wydłużonym okresem realizacji możliwa jest tylko realizacja płatności  przelewem elektronicznym zgodnie z ust. 10 powyżej. Realizacja płatności poprzez kartę  kredytową nie spowoduje zawarcia Umowy sprzedaży.  

14.       W zakresie Towarów o ograniczonej dostępności możliwe jest nabycie maksymalnej ilości  sztuk w danym okresie czasowym zgodnie z ustępem 7 niniejszego paragrafu. W przypadku  próby zamówienia większej ilości sztuk podczas jednego zamówienia, Klientowi wyświetli się  komunikat, że nie jest to możliwe. Złożenie zamówienia na Towary o ograniczonej dostępności  w  ilości  większej  niż  maksymalna  ilość  sztuk  w  danym  okresie  czasowym  nie  stanowi  skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży. W takim przypadku, po odnotowaniu zamówienia, 

Sklep skontaktuje się z Klientem i poinformuje, że stosownie do postanowień Regulaminu,  Umowa Sprzedaży nie została zawarta, a przelane pieniądze zostaną Klientowi zwrócone  niezwłocznie lub, w przypadku płatności kartą kredytową, zablokowane środki Klienta zostaną  niezwłocznie zwolnione. 

15.       W  odpowiedzi  na  dokonanie  płatności  Sprzedawca  prześle  na  podany  w  formularzu zamówienia adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia.  

16.       W przypadku, gdy zamówienie Klienta zostanie wysłane w więcej niż jednym opakowaniu, Klient może otrzymać oddzielne potwierdzenie wysyłki dla każdego opakowania. Informacja o  wszelkich płatnościach dodatkowych podawana jest podczas składania zamówienia oraz w  jego podsumowaniu. Sprzedawca gwarantuje            pokrycie kosztów dodatkowej dostawy  wynikającej z konieczności wysyłki Towarów w więcej niż jednym opakowaniu.  

17.       W przypadku braku płatności Ceny, Sprzedawca poinformuje Klienta w wiadomości e-mail, o  tym, że Cena nie została skutecznie opłacona, a Umowa sprzedaży Towarów nie została  zawarta. Jednocześnie Sprzedawca wskaże w wiadomości do Klienta, w jaki sposób Cena może  zostać  opłacona.  Ponadto  w  przypadku  zamówienia  Towarów  z  wydłużonym  okresem  realizacji,   gdy       Klient   zleci   płatność   z   wykorzystaniem   karty   kredytowej,   Sprzedawca  skontaktuje  się  z  Klientem  i  w  wiadomości  do  Klienta  poinformuje,  że  nie  doszło  do  skutecznego  złożenia  zamówienia,  a  blokada  środków  pieniężnych  zostanie  niezwłocznie  zwolniona. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje o  dostępnym  sposobie złożenia  zamówienia. 

18.       Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas  realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność Towaru oraz czas kompletowania  przesyłki. Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć jednak 5 dni roboczych od  momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę poprawnie złożonego zamówienia. Powyższe nie  dotyczy Towarów z wydłużonym okresem realizacji, dla których czas realizacji zamówienia  wynosi do 8 tygodni. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary  o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla  towaru o najdłuższym terminie realizacji. Czas dostarczenia Towaru do Klienta zależy od  wybranego sposobu dostawy. Podane terminy dostawy są szacunkowe, chyba że na stronie  internetowej  podano  inaczej.  Terminy  dostawy  nie  są  gwarantowane  i  nie powinny  być  traktowane jako takie. Koszty dostawy zostają naliczone tylko w przypadku jeśli wartość  zamówionych jednorazowo Towarów nie przekracza 40,00 złotych brutto.

19.       Jeśli zamówione przez Klienta Towary uległy wyczerpaniu przed przekazaniem zamówienia do  realizacji, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych od złożenia  zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji  zamówienia, a także o możliwości niezwłocznego odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie  14 dni, które będzie skutkować zwrotem zapłaconej Ceny w terminie 30 dni od złożenia  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Brak odstąpienia od  Umowy sprzedaży w przypadku wyczerpania Towarów nie ogranicza prawa do odstąpienia od  Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 Regulaminu.  

20.       Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność   za   wady    rzeczy   stosownie  do   przepisów         Kodeksu Cywilnego,  w  szczególności w art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego. 

21.       Postanowienia Regulaminu, o których mowa w §3 ust. 20 oraz §6 Regulaminu nie mają  zastosowania do    składania    zamówień przez  podmioty niebędące konsumentami.  Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec tych podmiotów opiera się na zasadach ogólnych, z tym jednak  zastrzeżeniem,  że wobec  tych  podmiotów  wyłącza  się  zastosowanie przepisów  o  rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 - 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks  cywilny). 

22.       Odbiór  przesyłki  musi  być  potwierdzony  pisemnym  pokwitowaniem  lub  pokwitowaniem  elektronicznym, o ile taki sposób pokwitowania jest przyjęty przez przewoźnika Towaru. Z  chwilą  pokwitowania  na  Klienta  przechodzi  prawo  własności  odebranego  Towaru  oraz  wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub  uszkodzenia.  

23.       Sprzedawca   przekaże   Klientowi   drogą  elektroniczną potwierdzenie  zawarcia   umowy,  najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail  Klienta.   

24.       Koszty związane ze zwrotem wysyłki oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. W przypadku  chęci  odstąpienia  przez  Klienta  od  Umowy  sprzedaży  zastosowanie  ma  §6.  PRAWO  ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU. 

25.       Faktury za zamówienia wystawiane i doręczane są drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. 

26.             Sprzedawca  przygotowując  założenia  funkcjonowania  sklepu  internetowego  zweryfikował swoje organizacyjne oraz ekonomiczne możliwości obsługi tego sklepu. Biorąc pod uwagę  przewidywaną ilość klientów sklepu, Sprzedawca będzie w stanie zagwarantować sprawne  funkcjonowanie Sklepu przy założeniu składania przez indywidualnych klientów nie więcej niż  6 zamówień w ciągu miesiąca przez Klienta, przy czym każde zamówienie może opiewać na  nie więcej niż 20 opakowań Towarów, a w przypadku „Pakiet serwisowy mały Accu-Chek  Combo” oraz zestawów infuzyjnych Accu-Chek Rapid-D Link, Accu-Chek TenderLink i Accu- Chek  FlexLink  nie  więcej  niż  5  opakowań.  W  związku  z  powyższym,  zamówienia  od  indywidualnych klientów będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie wtedy, kiedy nie będą  przekraczały ww. maksymalnych progów częstotliwości i wielkości zamówień. 

27.       Pomimo   dołożenia   wszelkich   starań   w   celu zapewnienia, że informacje o Towarze  zamieszczone  na  naszej  stronie  internetowej  są  prawidłowe,  opakowanie  Towaru  lub  materiały dołączone do Towaru mogą zawierać więcej informacji lub inne informacje niż te,  które zamieszczono w Sklepie. Wszystkie informacje o Towarach zamieszczone na naszej  stronie internetowej są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i zalecamy, aby nie  polegać  wyłącznie  na  nich.  Przed  zastosowaniem  Towaru  należy  zawsze  bezwzględnie  zapoznać  się  z  informacjami  zamieszczonymi  na  etykiecie,  ulotce,  ostrzeżeniami  oraz  instrukcjami dotyczącymi stosowania.  

28.       W  przypadku  sygnałów  dotyczących  bezpieczeństwa  stosowania  Towarów  lub  w  celu  uzyskania jakichkolwiek innych informacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami  dołączonymi do Towaru lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta: numer telefonu 801  080 104. Informacje zamieszczone w Sklepie nie zastępują porady udzielanej przez lekarza,  farmaceutę   lub   inną   osobę   udzielającą świadczeń opieki   zdrowotnej. W przypadku  podejrzenia problemów zdrowotnych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub  farmaceutą.  Informacje  oraz  oświadczenia  dotyczące  Towarów  nie  są  przeznaczone  do  diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub schorzeniom. 

 

 

§4. UCHYLONO

 

  

§5. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY POMP INSULINOWYCH 

1.         Data wskazana na fakturze VAT jest dniem rozpoczęcia gwarancji na pompę insulinową. Jeśli karta  gwarancyjna  nie  stanowi  inaczej  albo  nie  jest  dołączona  do  pompy  insulinowej,  gwarancja udzielana jest na 24 miesięcy od dnia wydania i jest ważna na terenie Polski.  Natomiast  w  przypadku  systemu  Accu-Chek  Solo  gwarancja  obejmuje  wyłącznie  pilot  i  udzielana jest na 4 lata. Uprawnienia z gwarancji przysługują w razie stwierdzenia wady tego  urządzenia.  Klient  może  domagać  się  nieodpłatnego  usunięcia  wady  lub  wymiany  tego  urządzenia na niewadliwe. Realizacja uprawnień z gwarancji nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień z tytułu rękojmi. Kupujący może realizować uprawnienia z rękojmi lub gwarancji  poprzez złożenie reklamacji w ROCHE.  

2.         Sprzedawca przeprowadzi jednorazowe szkolenie dla Klienta z obsługi technicznej pompy  insulinowej. Celem tego szkolenia jest ułatwienia korzystania z pomp insulinowych zgodnie z  instrukcją. W sytuacji, gdy użytkownikiem pompy insulinowej ma być osoba inna niż Klient, ta  osoba powinna wziąć udział w szkoleniu. Małoletni biorą udział w szkoleniu wraz ze swoim  opiekunem  prawnym.  Zakres,  potwierdzenie  odbycia  szkolenia  oraz  odbiór  urządzenia  określają karty szkolenia stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3.         Przed rozpoczęciem użytkowania pompy insulinowej w celu zapewnia bezpiecznej terapii  konieczne  jest  odbycie  szkolenia  z  zakresu  terapii  cukrzycy,  rekomendacji  dotyczących  ustawień parametrów  medycznych pompy  insulinowej przeprowadzonego przez  wykwalifikowany  personel  medyczny.  Sklep  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  decyzje  terapeutyczne podjęte w związku ze stosowaniem pomp insulinowych.  

 

 

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT TOWARU 

4.         Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy  sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia  od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu  od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do  odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   

5.         Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, którego  wzór stanowi Załącznik nr 2  niniejszego Regulaminu, na   wskazany adres e-mail  [[email protected]] lub na adres Sprzedawcy (Roche Diabetes Care Polska  Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa). 

6.         Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że wybrał  sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego  dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty związane ze  zwrotem towaru ponosi Klient. 

7.         Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór  oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 stanowią odpowiednio Załącznik I  Załącznik II do niniejszego Regulaminu.  

8.         Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail Klienta. 

9.         Klient  zobowiązany  jest  do  odesłania  Sprzedawcy  wskazanego  w  oświadczeniu  Towaru  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia  Sprzedawcy  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

10.       Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za Towar i jego dostawę należnych Klientowi z tytułu  odstąpienia  od  Umowy  sprzedaży  następuje  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu.  Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował  Klientowi, iż sam odbierze zwracany Towar, Sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze  zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub  dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej. 

11.       Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże  Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (z dopiskiem: "ZWROT"). Warunkiem odstąpienia od Umowy  sprzedaży i skutecznego zwrotu danego Towaru jest, aby Towar zwracany znajdował się w  fabrycznym,  zapieczętowanym  opakowaniu,  które  nie  zostało  otwarte  oraz/lub  nie  nosi  żadnych śladów otwierania. 

 

 

§7. REKLAMACJA TOWARU 

1.         Sprzedawcą Towaru jest Roche Diabetes Care Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby  oferowane  Towary  były  jak  najwyższej  jakości.  W  przypadku  wystąpienia  awarii  Towaru  prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia  obsługi posprzedażnej. 

2.         Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne drogą elektroniczną pod adresem: www.accu- chek.pl/skontaktuj-sie-z-nami lub numerem telefonu 801 080 104 (opłata zgodna z planem  taryfowym danego operatora). Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w  funkcjonowaniu nabytego sprzętu powinny być zgłoszone pracownikowi serwisu Dostawcy,  który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. 

3.         Każdy Towar zakupiony w Sklepie objęty jest procedurą reklamacyjną, jeśli jest niezgodny z  umową  lub  w  inny  sposób  wadliwy.  Klient  uprawniony  jest  do  żądania  od  Sprzedawcy  naprawy/wymiany Towaru na nowy lub obniżenia ceny lub jest uprawniony do odstąpienia od  umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.         Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy podany w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem jego zakupu. 

5.         W  przypadku  chęci  odstąpienia  przez  Klienta  od  Umowy  sprzedaży  zastosowanie  mają postanowienia zawarte w §6 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrot Towaru. 

6.         Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany listownie lub mailowo przez Sprzedawcę. 

7.         Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem  Towaru, nie są objęte niniejsza procedurą reklamacyjną i powinny być zgłaszane bezpośrednio  do Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 ust. 1. 

 

 

§8. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1.         Reklamacje na świadczone przez nas usługi można składać w następujący sposób: 

(a)        pocztą tradycyjną pod adres: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże 

Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, 

(b)        pocztą elektroniczną pod adres: [email protected]   

2.         Klient składający reklamację może odwołać się do pozasądowego mechanizmu składania  reklamacji  i mechanizmu odwoławczego.  Informacje  na  temat  sposobu  dotarcia  do  nich  zawarte są pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

3.         Reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w 

ciągu nie więcej niż 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. 

4.         Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.         O  wyniku  reklamacji  klient  zostanie  poinformowany  na  adres  podany  w  chwili  złożenia 

reklamacji. 

 

 

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.         Sprzedawca oraz jego podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności za: 

(a)        szkody, które nie były przez nie zawinione, lub  

(b)        jakąkolwiek    utratę   korzyści  w  związku  z  niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy (takich jak utrata zysków, przychodów, umów, przewidywanych  oszczędności, dobrego imienia lub wydatków poniesionych w związku z realizacją  umowy), lub  

(c)        jakiekolwiek  pośrednie  lub  następcze  szkody,  których  obie  strony  nie  mogły 

przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży Towarów.  

2.         Żadne z powyższych postanowień nie ogranicza, ani nie wyłącza odpowiedzialności 

Sprzedawcy z tytułu podania nieprawdziwych informacji lub z tytułu zgonu lub uszkodzeń ciała  spowodowanych przez zaniedbanie lub działanie umyślne z jego strony.  

3.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie  zobowiązań  wskazanych  w  niniejszych  warunkach,  jeśli  opóźnienie  lub  niedotrzymanie  zobowiązań wynikały z jakiejkolwiek przyczyny od niego niezależnej. Powyższy warunek nie  wpływa na prawo Klienta do otrzymania Towarów w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy  opóźnienie nastąpi przed wysyłką Towarów, nie zostanie pobrana opłata za Towary do czasu  ich wysyłki. 

 

 

§10. ZMIANA REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ 

1.         Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  zmiany   Regulaminu.  Klient  zostanie  każdorazowo  powiadomiony o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail  Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji.  

2.         Zmiana  Regulaminu wchodzi  w  życie  w  terminie wskazanym  przez  Sprzedawcę,  lecz  nie wcześniej niż czternaście (14) dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie.  

3.         W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w ust.5 poniżej.  

4.         Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Sprzedawcę praw nabytych przed rozwiązaniem  ww. Umowy, jeżeli zamierza zakończyć świadczenie Usługi drogą elektroniczną lub Klient nie  przestrzega  nałożonych  na  niego  obowiązków  wynikających  z  Regulaminu.  Sprzedawca  wypowiada umowę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta i usunięcie konta.  

5.         Klient  może  wypowiedzieć  Umowę  o  świadczenie  usług  w  każdej  chwili  ze  skutkiem  natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Sprzedawcę praw nabytych  przed  rozwiązaniem  ww.  Umowy.  Wypowiedzieć  Umowę  o  świadczenie  usług  można  korzystając z funkcji „Usuń konto” dostępnej z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu albo  wysyłając oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy  ([email protected])  ze wskazaniem tematu wiadomości: „wypowiedzenie” albo wysyłając oświadczenie na adres  siedziby Usługodawcy z dopiskiem „wypowiedzenie”. Wówczas po otrzymaniu wiadomości  Sprzedawca usuwa konto.  

6.         Usunięcie  konta  nie  jest  równoznaczne  w  wycofaniem  zgód  na  przetwarzanie  danych osobowych lub innych zgód udzielnych w toku korzystania ze Sklepu.  

7.         Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie otrzymania informacji o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej  otrzymaniu.    

 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.         Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji,  gdy  takie  ujawnienie  będzie  konieczne  z  uwagi  na  powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz praw  żądania ich poprawiania. Szczegółowe regulacje w tym zakresie dostępne są w Informacji o  polityce prywatności i polityce plików cookies. Podanie danych osobowych przez Klienta jest  dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług oraz  Umowy sprzedaży 

2.         Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne,  lub zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień  Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki  obowiązywać będą przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

3.         Spory  pomiędzy  Klientem  a  Sprzedawcą,  wynikające  ze  złożonego  zamówienia  będą  rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji,  wówczas  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny właściwy  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

4.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5.         ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma również możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  konsumentem  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach  internetowych  powiatowych  (miejskich)  rzeczników  konsumentów,  organizacji  społecznych,  do  których  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2022 roku. 

 

 

Załącznik nr 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Szanowni Państwo,

w związku z dokonanym przez Państwa zakupem Towaru mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w  sposób określony w paragrafie 4 Regulaminu, podając następujące dane: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o ile są one dostępne. Wskazujemy, iż mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą  elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania  informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin  jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponadto, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za takie zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jednocześnie wskazujemy, iż w podanych poniżej przypadkach nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

 

                                                                                                                                           Miejscowość, dnia [●]

Imię i Nazwisko Klienta

Adres Klienta

 

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.,

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,

01-531 Warszawa

                                                                                                                 adres e-mail:

                                                                                                                 zam[email protected]

 

 

 

Ja/My(*), niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej w dniu [●] umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

Podpis Klienta/Klientów

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
KARTY SZKOLEŃ

Udostępnij