Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży w sklepie internetowy

(zwany dalej "Regulaminem")

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zamówień produktów prezentowanych za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.accu-chek.pl (zwanego dalej "Sklepem"), prowadzonego przez Roche Diabetes Care Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, NIP: 5252589064 wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000512627 (zwany dalej ,"Sprzedawcą"). Dane kontaktowe Sprzedawcy to: telefon 801 080 104, adres email w sprawach związanych z realizacją zamówienia: zamowienia.diabetologia@roche.com.
 2. Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Z tego względu stroną korzystającą ze Sklepu oraz dokonującą zakupów w Sklepie, może być tylko konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej „Klientem"). Klientem nie może być osoba poniżej 18 roku życia. Osoby takie mogą korzystać z Towarów Sprzedawcy pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Aby skorzystać ze Sklepu (z usług świadczonych drogą elektroniczną określonych niniejszym regulaminem oraz możliwości zawierania umów sprzedaży) niezbędne jest:
  1. dostęp do komputera lub innego podobnego urządzenia (np. smartfonu lub tabletu) z szerokopasmowym łączem internetowym;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript;
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. aktywne konto e-mail;
  6. akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem;
  7. akceptacja i zapoznanie się z Informacją o prywatności i polityki plików cookies;
  8. zakończenie rejestracji i utworzenie konta w Sklepie.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail podany podczas tworzenia konta Klienta zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po aktywacji Konta przy użyciu linku otrzymanego na adres e-mail Klienta.
 3. Osoby, które nie akceptują warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz zasad przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies określonych Informacją o prywatności i polityki plików cookies nie mogą korzystać ze Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania okazjonalnych promocji z wykorzystaniem portalu www.accu-chek.pl (dalej zwana „Promocja”). Promocja zawsze będzie dotyczyć określonych Towarów (dalej ”Towar Promocyjny”), których dostępność jest limitowana do czasu wyczerpania zapasów lub do upływu określonego terminu. Przebieg i szczegółowe zasady Promocji zostaną każdorazowo określone w Regulaminie Promocji (dalej zwana „Regulamin Promocji”). W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, postanowienia Regulaminu Promocji mają pierwszeństwo.
 5. Regulamin Promocji będzie udostępniany pod adresem www.accu-chek.pl/promocje, w taki sposób, że Klient będzie mógł w każdej chwili zapoznać się z jego postanowieniami. Regulaminy Promocji zakończonych będą również dostępne w sposób stały do wglądu klienta na stronie internetowej. W przypadku chęci nabycia Towaru Promocyjnego, Klient zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z Regulaminem Promocji. Klient rozumie, że warunkiem skorzystania z Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu Promocji. Równolegle ze złożeniem zamówienia na Towar Promocyjny Klient każdorazowo będzie proszony o potwierdzenie, że zaakceptował Regulamin Promocji dotyczący Towaru Promocyjnego. 

§2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient rejestrując się na Stronie Internetowej zawiera umowę o bezpłatne świadczenie usług przez Sprzedawcę w zakresie tworzenia i zarządzania kontem oraz możliwości korzystania ze Sklepu (dalej zwana „Umowa o świadczenie usług”). Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Sprzedawca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca podejmie wszelkie możliwe starania do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Sklepu.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się ponadto, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Klient połączył się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Klienta oraz system operacyjny.
 4. Klient w ramach korzystania ze Sklepu może :
  1. korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać informacje podane w Sklepie oraz zawierać umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;
  2. zmieniać podane przez siebie podczas rejestracji informacje, w tym Hasło, z wyłączeniem Loginu;
  3. zarządzać wyrażonymi przez siebie zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  4. zgłosić reklamację na podstawie § 8;
  5. usunąć konto.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, Informacją o prywatności i polityką plików cookies oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas trwania Umowy o świadczenie usług, a także nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Klienta.
 6. Z chwilą utworzenia konta i uzyskania dostępu do Sklepu Klient traci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

 

§3. ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość wyrobów medycznych oraz innych produktów będących w ofercie Sprzedawcy (dalej zwanych „Towarami" lub pojedynczo „Towarem”).  Funkcjonalność Sklepu zapewnia możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem (dalej zwana „Umowa sprzedaży”). Umowa ta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Strony ustalają, że miejscem zawarcia Umowy sprzedaży oraz tym samym spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres podmiotu prowadzącego Sklep, czyli ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa.
 2. Funkcjonalność Sklepu pozwala na sprzedaż pomp insulinowych, których szczególne zasady sprzedaży określone są w paragrafie 5 poniżej i mają pierwszeństwo wobec postanowień niniejszego paragrafu.   
 3. Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem poprzez stronę internetową Sklepu oraz poprzez podany adres e-mail, a także dodatkowo telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.
 4. W Sklepie przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu przez Sprzedawcę  w chwili składania zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie. Może zdarzyć się, że chwilowo dany Towar lub Towary nie jest dostępny. W przypadku chwilowego braku danego Towaru lub Towarów nie będzie możliwości złożenia zamówienia do czasu, aż dany Towar lub Towary nie stanie się ponownie dostępny. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Towaru w dowolnej chwili. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia i jest ona ceną gwarantowaną.
 6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 powyżej przedmiotem sprzedaży mogą być również Towary niedostępne, jeżeli zostały oznaczone w sklepie jako „Towary z wydłużonym okresem realizacji”.  Dla tych Towarów przewidziano odrębne zasady płatności oraz realizacji zgodnie z postanowieniami ustępów określonych poniżej.
 7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Sklep zastrzega, że dostępność niektórych Towarów może być ograniczona z uwagi na skomplikowany proces wytwarzania i podaż tych Towarów. Jeżeli Sprzedawca odnotowuje okoliczności związane z ograniczoną dostępnością Towarów, oznacza je w Sklepie jako „Towary o ograniczonej dostępności” oznaczając jednocześnie maksymalną ilość sztuk, które mogą zostać nabyte przez Klienta w danym okresie czasowym. W celu najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów Sklep ustanawia ograniczenia ilościowe w zakresie zamawiania Towarów o ograniczonej dostępności przez jednego Klienta. Klient będzie mógł nabyć określoną w sposób opisany powyżej ilość sztuk Towaru o ograniczonej dostępności w danym okresie czasowym.
 8. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sprzedawcy obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany uzyskać wyraźną zgodę Klienta. Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej dodatkowej płatności w sytuacji, gdy Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Klient musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności.
 10. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (z wyłączeniem okresu czasowego wstrzymania składania lub realizacji zamówień, kiedy ich realizacja rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po ustaniu przyczyn takiego wstrzymania). Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu, naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”. W celu najlepszej gwarancji praw konsumenckich, każdorazowo, równolegle do możliwości złożenia zamówienia Klientowi będzie wyświetlał się link do Regulaminu oraz Regulaminu Promocji, co pozwoli Klientowi przypomnienie sobie ich postanowień. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Regulaminu Promocji, jeżeli dotyczy jest warunkiem złożenia zmówienia.
 11. Naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” nie oznacza wiążącego złożenia zamówienia, ale umożliwia dokonanie płatności za zamówienie. Dopiero skuteczne dokonanie płatności ceny Towaru oraz kosztów dostawy wraz z zaakceptowanymi płatnościami dodatkowymi (dalej łącznie „Cena”) rozumiane jest jako wiążące złożenie zamówienia i tym samym zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.
 12. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1. kartą kredytową (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),
  2. przelewem elektronicznym (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),

przy czym w przypadkach wyboru sposobów płatności wskazanych w lit. a)-b) powyżej, płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową, środki płatnicze są jedynie blokowane, a realizacja płatności następuję po potwierdzeniu wysyłki przez Sprzedawcę.

 1. Przy zakupie Towarów z wydłużonym okresem realizacji możliwa jest tylko realizacja płatności przelewem elektronicznym zgodnie z ust. 10 powyżej. Realizacja płatności poprzez kartę kredytową nie spowoduje zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W zakresie Towarów o ograniczonej dostępności możliwe jest nabycie maksymalnej ilości sztuk w danym okresie czasowym zgodnie z ustępem 7 niniejszego paragrafu. W przypadku próby zamówienia większej ilości sztuk podczas jednego zamówienia, Klientowi wyświetli się komunikat, że nie jest to możliwe. Złożenie zamówienia na Towary o ograniczonej dostępności w ilości większej niż maksymalna ilość sztuk w danym okresie czasowym nie stanowi skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży. W takim przypadku, po odnotowaniu zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem i poinformuje, że stosownie do postanowień Regulaminu, Umowa Sprzedaży nie została zawarta, a przelane pieniądze zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie lub, w przypadku płatności kartą kredytową, zablokowane środki Klienta zostaną niezwłocznie zwolnione.
 3. W odpowiedzi na dokonanie płatności Sprzedawca prześle na podany w formularzu zamówienia adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. W przypadku, gdy zamówienie Klienta zostanie wysłane w więcej niż jednym opakowaniu, Klient może otrzymać oddzielne potwierdzenie wysyłki dla każdego opakowania. Informacja o wszelkich płatnościach dodatkowych podawana jest podczas składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu. Sprzedawca gwarantuje pokrycie kosztów dodatkowej dostawy wynikającej z konieczności wysyłki Towarów w więcej niż jednym opakowaniu.
 5. W przypadku braku płatności Ceny, Sprzedawca poinformuje Klienta w wiadomości e-mail, o tym, że Cena nie została skutecznie opłacona, a Umowa sprzedaży Towarów nie została zawarta. Jednocześnie Sprzedawca wskaże w wiadomości do Klienta, w jaki sposób Cena może zostać opłacona. Ponadto w przypadku zamówienia Towarów z wydłużonym okresem realizacji, gdy Klient zleci płatność z wykorzystaniem karty kredytowej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i w wiadomości do Klienta poinformuje, że nie doszło do skutecznego złożenia zamówienia, a blokada środków pieniężnych zostanie niezwłocznie zwolniona. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje o dostępnym sposobie złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność Towaru oraz czas kompletowania przesyłki. Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć jednak 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę poprawnie złożonego zamówienia. Powyższe nie dotyczy Towarów z wydłużonym okresem realizacji, dla których czas realizacji zamówienia wynosi do 8 tygodni. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji. Czas dostarczenia Towaru do Klienta zależy od wybranego sposobu dostawy. Podane terminy dostawy są szacunkowe, chyba że na stronie internetowej podano inaczej. Terminy dostawy nie są gwarantowane i nie powinny być traktowane jako takie. Koszty dostawy zostają naliczone tylko w przypadku jeśli wartość zamówionych jednorazowo Towarów nie przekracza 40,00 złotych brutto i wynosi 15,01 złotych brutto.
 7. Jeśli zamówione przez Klienta Towary uległy wyczerpaniu przed przekazaniem zamówienia do realizacji, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji zamówienia, a także o możliwości niezwłocznego odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, które będzie skutkować zwrotem zapłaconej Ceny w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Brak odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku wyczerpania Towarów nie ogranicza prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.
 9. Postanowienia Regulaminu, o których mowa w §3 ust. 20 oraz §6 Regulaminu nie mają zastosowania do składania zamówień przez podmioty niebędące konsumentami. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec tych podmiotów opiera się na zasadach ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że wobec tych podmiotów wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 - 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
 10. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem lub pokwitowaniem elektronicznym, o ile taki sposób pokwitowania jest przyjęty przez przewoźnika Towaru. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności odebranego Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 11. Sprzedawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta.
 12. Koszty związane ze zwrotem wysyłki oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. W przypadku chęci odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zastosowanie ma §6. PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU.
 13. Faktury za zamówienia wystawiane i doręczane są drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 14. Sprzedawca przygotowując założenia funkcjonowania sklepu internetowego zweryfikował swoje organizacyjne oraz ekonomiczne możliwości obsługi tego sklepu. Biorąc pod uwagę przewidywaną ilość klientów sklepu, Sprzedawca będzie w stanie zagwarantować sprawne funkcjonowanie Sklepu przy założeniu składania przez indywidualnych klientów nie więcej niż 6 zamówień w ciągu miesiąca przez Klienta, przy czym każde zamówienie może opiewać na nie więcej niż 20 opakowań Towarów, a w przypadku „Pakiet serwisowy mały Accu-Chek Combo” oraz zestawów infuzyjnych Accu-Chek Rapid-D Link, Accu-Chek TenderLink i Accu-Chek FlexLink nie więcej niż 5 opakowań. W związku z powyższym, zamówienia od indywidualnych klientów będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie wtedy, kiedy nie będą przekraczały ww. maksymalnych progów częstotliwości i wielkości zamówień.
 15. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje o Towarze zamieszczone na naszej stronie internetowej są prawidłowe, opakowanie Towaru lub materiały dołączone do Towaru mogą zawierać więcej informacji lub inne informacje niż te, które zamieszczono w Sklepie. Wszystkie informacje o Towarach zamieszczone na naszej stronie internetowej są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i zalecamy, aby nie polegać wyłącznie na nich. Przed zastosowaniem Towaru należy zawsze bezwzględnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie, ulotce, ostrzeżeniami oraz instrukcjami dotyczącymi stosowania.
 16. W przypadku sygnałów dotyczących bezpieczeństwa stosowania Towarów lub w celu uzyskania jakichkolwiek innych informacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do Towaru lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta: numer telefonu 801 080 104. Informacje zamieszczone w Sklepie nie zastępują porady udzielanej przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Informacje oraz oświadczenia dotyczące Towarów nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub schorzeniom.

 

§4. UCHYLONO

 

§5. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY POMP INSULINOWYCH

 1. Data wskazana na fakturze VAT jest dniem rozpoczęcia gwarancji na pompę insulinową. Jeśli karta gwarancyjna nie stanowi inaczej albo nie jest dołączona do pompy insulinowej, gwarancja udzielana jest na 48 miesięcy od dnia wydania i jest ważna na terenie Polski. Natomiast w przypadku systemu Accu-Chek Solo gwarancja obejmuje wyłącznie pilot i udzielana jest na 4 lata. Uprawnienia z gwarancji przysługują w razie stwierdzenia wady tego urządzenia. Klient może domagać się nieodpłatnego usunięcia wady lub wymiany tego urządzenia na niewadliwe. Realizacja uprawnień z gwarancji nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu rękojmi. Kupujący może realizować uprawnienia z rękojmi lub gwarancji poprzez złożenie reklamacji w ROCHE.
 2. Sprzedawca przeprowadzi jednorazowe szkolenie dla Klienta z obsługi technicznej pompy insulinowej. Celem tego szkolenia jest ułatwienia korzystania z pomp insulinowych zgodnie z instrukcją. W sytuacji, gdy użytkownikiem pompy insulinowej ma być osoba inna niż Klient, ta osoba powinna wziąć udział w szkoleniu. Małoletni biorą udział w szkoleniu wraz ze swoim opiekunem prawnym. Zakres, potwierdzenie odbycia szkolenia oraz odbiór urządzenia określają karty szkolenia stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem użytkowania pompy insulinowej w celu zapewnia bezpiecznej terapii konieczne jest odbycie szkolenia z zakresu terapii cukrzycy, rekomendacji dotyczących ustawień parametrów medycznych pompy insulinowej przeprowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za decyzje terapeutyczne podjęte w związku ze stosowaniem pomp insulinowych.

 

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT TOWARU

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, na wskazany adres e-mail [zamowienia.diabetologia@roche.com] lub na adres Sprzedawcy (Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa).
 3. Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży , chyba że wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 4. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 stanowią odpowiednio Załącznik I Załącznik II do niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odesłania Sprzedawcy wskazanego w oświadczeniu Towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia  Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za Towar i jego dostawę należnych Klientowi z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, iż sam odbierze zwracany Towar, Sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (z dopiskiem: "ZWROT"). Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży i skutecznego zwrotu danego Towaru jest, aby Towar zwracany znajdował się w fabrycznym, zapieczętowanym opakowaniu, które nie zostało otwarte oraz/lub nie nosi żadnych śladów otwierania.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają wszystkie powiązane z Umowy sprzedaży dodatkowe zawarte przez Klienta jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

 

§7. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawcą Towaru jest Roche Diabetes Care Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były jak najwyższej jakości. W przypadku wystąpienia awarii Towaru prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej.
 2. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne drogą elektroniczną pod adresem: www.accu-chek.pl/skontaktuj-sie-z-nami lub numerem telefonu 801 080 104 (opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora). Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu powinny być zgłoszone pracownikowi serwisu Dostawcy, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę.
 3. Każdy Towar zakupiony w Sklepie objęty jest procedurą reklamacyjną, jeśli jest niezgodny z umową lub w inny sposób wadliwy. Klient uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy naprawy/wymiany Towaru na nowy lub obniżenia ceny lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem jego zakupu.
 5. W przypadku chęci odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia zawarte w rozdziale Prawo odstąpienia i zwrot Towaru.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany listownie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 7. Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem Towaru, nie są objęte niniejsza procedurą reklamacyjną i powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 pkt 1.

 

§8. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje na świadczone przez nas usługi można składać w następujący sposób:
  1. pocztą tradycyjną pod adres: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: accu-chek.polska@roche.com
 2. Klient składający reklamację może odwołać się do pozasądowego mechanizmu składania reklamacji i mechanizmu odwoławczego. Informacje na temat sposobu dotarcia do nich zawarte są pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w ciągu nie więcej niż 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany na adres podany w chwili złożenia reklamacji.

 

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca oraz jego podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody, które nie były przez nie zawinione, lub
  2. jakąkolwiek utratę korzyści w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (takich jak utrata zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, dobrego imienia lub wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy), lub
  3. jakiekolwiek pośrednie lub następcze szkody, których obie strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży Towarów.
 2. Żadne z powyższych postanowień nie ogranicza, ani nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu podania nieprawdziwych informacji lub z tytułu zgonu lub uszkodzeń ciała spowodowanych przez zaniedbanie lub działanie umyślne z jego strony.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie zobowiązań wskazanych w niniejszych warunkach, jeśli opóźnienie lub niedotrzymanie zobowiązań wynikały z jakiejkolwiek przyczyny od niego niezależnej. Powyższy warunek nie wpływa na prawo Klienta do otrzymania Towarów w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy opóźnienie nastąpi przed wysyłką Towarów, nie zostanie pobrana opłata za Towary do czasu ich wysyłki.

 

§10. ZMIANA REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Klient zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, lecz nie wcześniej niż czternaście (14) dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w pkt 5 poniżej.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Sprzedawcę praw nabytych przed rozwiązaniem ww. Umowy, jeżeli zamierza zakończyć świadczenie Usługi drogą elektroniczną lub Klient nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków wynikających z Regulaminu. Sprzedawca wypowiada umowę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta i usunięcie konta.
 5. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Sprzedawcę praw nabytych przed rozwiązaniem ww. Umowy. Wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług można korzystając z funkcji „Usuń konto” dostępnej z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu albo wysyłając oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy  (zamowienia.diabetologia@roche.com) ze wskazaniem tematu wiadomości: „wypowiedzenie” albo wysyłając oświadczenie na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem „wypowiedzenie”. Wówczas po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca usuwa konto.
 6. Usunięcie konta nie jest równoznaczne w wycofaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych lub innych zgód udzielnych w toku korzystania ze Sklepu.
 7. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie otrzymania informacji o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu.   

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz praw żądania ich poprawiania. Szczegółowe regulacje w tym zakresie dostępne są w Informacji o polityce prywatności i polityce plików cookies. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług oraz Umowy sprzedaży
 2. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będą przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego .
 3. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2021 roku.

 

 

Załącznik nr 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Szanowni Państwo,

w związku z dokonanym przez Państwa zakupem Towaru mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w  sposób określony w paragrafie 4 Regulaminu, podając następujące dane: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o ile są one dostępne. Wskazujemy, iż mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą  elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania  informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin  jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponadto, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za takie zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jednocześnie wskazujemy, iż w podanych poniżej przypadkach nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

 

                                                                                                                                           Miejscowość, dnia [●]

Imię i Nazwisko Klienta

Adres Klienta

 

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.,

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,

01-531 Warszawa

                                                                                                                 adres e-mail:

                                                                                                                 zamowienia.diabetologia@roche.com

 

 

 

Ja/My(*), niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej w dniu [●] umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

Podpis Klienta/Klientów

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
KARTY SZKOLEŃ

Udostępnij