Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay


Jak skorzystać z oferty? 

1. Wypełnij formularz i wybierz 2 spośród 20 wzorów naklejek #MySense, a następnie wyślemy Ci je, pod wskazany przez Ciebie adres! Wzory naklejek znajdziesz tutaj.

2. Od 23 sierpnia do 09 września wyraź siebie z #MySense  i pokaż nam za pomocą zdjęcia, jak Eversense towarzyszy Ci, kiedy realizujesz swoje pasje/w pracy/ w czasie ważnych dla Ciebie chwil. Jeśli chcesz, dodaj krótki opis.**

3. Zdjęcie opublikuj w komentarzu pod postem konkursowym, który pojawi się 23 sierpnia na fanpage Eversense.

4. Zbieraj reakcje „LIKE” lub „SUPER” pod swoim zdjęciem.

5. Zbierz najwięcej głosów i wygraj kamerkę GoPro Hero 7 White oraz kartę pamięci 128GB!

 

 

Wypełnij formularz

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

* Pole obowiązkowe.

** Szczegóły w Regulaminie.

***Administratorem w odniesieniu do danych osobowych zamieszczonych w formularzu, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Podstawy prawne, cel i okres przetwarzania danych

 • potrzeba udokumentowania przez Spółkę dla celów podatkowych nieodpłatnych wydań naklejek #MYSENSE na nadajnik Eversense XL w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wobec Administratora oraz dostarczenie naklejek #MYSENSE w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1  lit. f) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • marketing produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • przesyłanie informacji handlowo-marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, na wskazany adres e-mail/numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości  wydania naklejki #MYSENSE na nadajnik Eversense XL. Podanie danych marketingowych jest dobrowolne.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych np. organy podatkowe.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich, jednak w każdym przypadku zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym przekazujemy dane wyłącznie podmiotom, które posiadają certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • wycofania udzielonych dobrowolnie zgód. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie, zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: diabetologia.daneosobowe@roche.com lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD).  Kontakt do IOD: Global.RDC-DPO@roche.com lub alternatywnie diabetologia.daneosobowe@roche.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.