Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Wideo Instrukcje Obsługi

Często zadawane pytania

Pomiar stężenia glukozy we krwi

 1. Umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dobrze je wysusz.
 2. Przygotuj nakłuwacz.
 3. Sprawdź datę ważności na pojemniku z testami paskowymi. Nie używaj testów paskowych po upływie ich daty ważności.
 4. Włóż test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się i pojawi się sygnał dźwiękowy.
 5. W czasie kiedy mruga symbol kropli, nakłuj palec za pomocą nakłuwacza.
 6. Delikatnie ściśnij palec, aby wycisnąć nieco krwi.
 7. Przyłóż kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Kiedy w teście paskowym znajdzie się wystarczająca ilość krwi, pojawi się sygnał dźwiękowy i zacznie mrugać symbol klepsydry.
 8. Wynik pomiaru pojawi się na ekranie. Wyjmij i wyrzuć zużyty test paskowy. Jeżeli pomiar wykonano prawidłowo, glukometr wyłączy się samoczynnie po 5 sekundach od wyjęcia testu paskowego.

Do nakłuwacza Accu-Chek dołączona jest specjalna plastikowa nasadka umożliwiająca pobranie próbki krwi z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Uwaga: Nie używać specjalnej nasadki AST w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca. Procedura pobierania próbki krwi jest zbliżona do tej obowiązującej w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca z następującymi różnicami:

 • należy używać przezroczystej lub szarej nakładki;
 • konieczne może być zwiększenie głębokości nakłucia. Zaleca się ustawienie głębokości nakłucia na poziomie 3 w przypadku dłoni oraz 5,5 – w przypadku przedramienia lub ramienia (ustawienia sugerowane, każdy użytkownik powinien dopasować to ustawienie do swoich potrzeb).
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia innego niż opuszka palca. Naciskać nakłuwacz powolnym ruchem pompującym w dół i w górę w celu ułatwienia krążenia krwi.
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do wybranego miejsca nakłucia, następnie nacisnąć przycisk spustowy nakłuwacza. Należy mocno dociskać nakłuwacz w celu ułatwienia przepływu krwi. Po wykonaniu nakłucia przez parę sekund przyciskać nakładkę do miejsca pobrania w celu ułatwienia uformowania się kropli krwi.

Pytania ogólne

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj fiolkę z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterię. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij ją jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterię. 

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Jeżeli wydaje się, że bateria rozładowuje się zbyt szybko, wymień ją na nową oraz wykonaj reset glukometru.

W tym celu:

 1. Wyłącz glukometr.
 2. Wyjmij baterię.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez co najmniej 2 sekundy. Następnie zwolnij przycisk.
 4. Włóż nową baterię do komory baterii. Upewnij się, że baterie są dobrze włożone.
 5. Zamknij pokrywę baterii.

Reset glukomentu nie powoduje utraty zapisanych wcześniej wyników pomiarów.

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj baterię typu CR2032. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu glukometru, przesuwając zaczep zgodnie z kierunkiem strzałki i ciągnąc całą pokrywę w górę. Wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię stroną z symbolem (+) skierowaną w górę. Nałóż pokrywę komory baterii i zatrzaśnij ją. 

Aby przekonać się, jak proste jest ustawianie daty i godziny, prosimy obejrzeć krótki materiał wideo. (Film dla glukometru Accu-Chek Performa lub film dla glukometru Accu-Chek Performa Nano).
Glukometr jest dostarczany z fabrycznie ustawioną datą i godziną. Konieczna natomiast może być zmiana godziny lub strefy czasowej.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny:

 1. Uruchom glukometr poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku ON/OFF. Pojawi się ikonka testu paskowego. UWAGA : Jeśli glukometr jest włączany po raz pierwszy, tryb konfiguracji włączy się automatycznie, na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będzie migała godzina. Jeśli konieczna jest zmiana daty lub godziny, należy bezpośrednio przejść do krok 3., jeśli data i godzina są prawidłowo ustawione, nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF w celu wyjścia z trybu konfiguracji.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk ON/OFF. Na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będą migały cyfry oznaczajace godzinę.
 3. Aby ustawić właściwą godzinę, naciśnij i zwalniaj odpowiednie przyciski ze strzałkami. Aby przyspieszyć ten proces, nacisnij i przytrzymaj odpowiednie przyciski ze strzałkami.
 4. W celu zaakceptowania ustawionej godziny i przejść do ustawiania minut, przyciśnij i zwolnij przycisk ON/OFF. Zaczną migać cyfry oznaczające minuty.
 5. W celu ustawienia minut, trybu AM/PM, miesiąca, dnia i roku powtórz kroki 3. i 4.  W trakcie ustawiania każdego parametru migają cyfry oznaczające ten parametr.
 6. Po ustawieniu daty i godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF aż do momentu, gdy pojawi się migająca ikonka testu paskowego.

Lista ekranów błędów znajduje się na stronie  (Przejdź) lub w Instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Performa (Przejdź).

Należy oczyszczać obszary wokół wszystkich gniazd, portów i otworów glukometru, jednocześnie, uważając, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia. Ponadto należy dbać o zachowanie czystości wszystkich powierzchni glukometru, w tym jego ekranu.

Funkcjonalność

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Tak.W przypadku wyboru przypomnienia poposiłkowego glukometr będzie emitował sygnał dźwiękowy 2 godziny po wykonaniu pomiaru przed posiłkiem w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia pomiaru poposiłkowego. Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia w odstępie 1-godzinnym od momentu wykonania pomiaru przedposiłkowego.

W przypadku glukometru Accu-Chek Performa nie ma potrzeby usuwania przechowywanych danych. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników.

Obejrzyj wszystkie pytania

Patrz Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Still can't find what you need?

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Performa

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa umożliwia szybki i łatwy pomiar poziomu glukozy we krwi. Aparat ma fabrycznie ustawioną datę i godzinę i jest od razu gotowy do użycia. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Pobierz instrukcję obsługi

WYŚWIETLACZ

Duży wyświetlacz LCD.

CZAS POMIARU

5 sekund.

ŁATWA OBSŁUGA

Bez konieczności kodowania testu paskowego lub konfigurowania glukometru.

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI

Mała, zaledwie 0,6 µl.

MASA

ok. 59 g z baterią.

Zalety i funkcjonalność
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
 • Precyzja pomiaru zzgodna z normami EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.
 • Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
 • Wynik w ciągu 5 sekund.
 • Bez kodowania.
 • Glukometr od razu gotowy do użycia.
 • Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnieńo pomiarze.
 • Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
 • Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru, dzięki czemu jest energooszczędne.
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Około 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Wymiary:

94 x 52 x 21 mm

Masa:

59 g z baterią

Wyświetlacz:

Duży ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonkami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Jedna 3-woltowa bateria pastylkowa typ 2032.

Żywotność baterii:

Około 2000 pomiarów.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl;0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew.

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).