Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Lista ekranów błędów znajduje się na stronie (Przejdź) lub w Instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Performa Nano (Przejdź).

Aby przekonać się, jak proste jest ustawianie daty i godziny, prosimy obejrzeć krótki materiał wideo. (Film dla glukometru Accu-Chek Performa lub film dla glukometru Accu-Chek Performa Nano).
Glukometr jest dostarczany z fabrycznie ustawioną datą i godziną. Konieczna natomiast może być zmiana godziny lub strefy czasowej.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny:

 1. Uruchom glukometr poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku ON/OFF. Pojawi się ikonka testu paskowego. UWAGA : Jeśli glukometr jest włączany po raz pierwszy, tryb konfiguracji włączy się automatycznie, na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będzie migała godzina. Jeśli konieczna jest zmiana daty lub godziny, należy bezpośrednio przejść do krok 3., jeśli data i godzina są prawidłowo ustawione, nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF w celu wyjścia z trybu konfiguracji.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk ON/OFF. Na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będą migały cyfry oznaczajace godzinę.
 3. Aby ustawić właściwą godzinę, naciśnij i zwalniaj odpowiednie przyciski ze strzałkami. Aby przyspieszyć ten proces, nacisnij i przytrzymaj odpowiednie przyciski ze strzałkami.
 4. W celu zaakceptowania ustawionej godziny i przejść do ustawiania minut, przyciśnij i zwolnij przycisk ON/OFF. Zaczną migać cyfry oznaczające minuty.
 5. W celu ustawienia minut, trybu AM/PM, miesiąca, dnia i roku powtórz kroki 3. i 4.  W trakcie ustawiania każdego parametru migają cyfry oznaczające ten parametr.
 6. Po ustawieniu daty i godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF aż do momentu, gdy pojawi się migająca ikonka testu paskowego.

Należy oczyszczać obszary wokół wszystkich gniazd, portów i otworów glukometru, jednocześnie, uważając, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia. Ponadto należy dbać o zachowanie czystości wszystkich powierzchni glukometru, w tym jego ekranu.

Czyszczenie oznacza usuwanie zabrudzeń z glukometru, podczas gdy odkażanie odnosi się do usuwania większości drobnoustrojów chorobotwórczych i innych typów mikroorganizmów.

Funkcjonalność

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Tak.W przypadku wyboru przypomnienia poposiłkowego glukometr będzie emitował sygnał dźwiękowy 2 godziny po wykonaniu pomiaru przed posiłkiem w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia pomiaru poposiłkowego. Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia w odstępie 1-godzinnym od momentu wykonania pomiaru przedposiłkowego.

W przypadku glukometru Accu-Chek Performa nie ma potrzeby usuwania przechowywanych danych. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników.

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 

Pomiar stężenia glukozy we krwi

Do nakłuwacza Accu-Chek dołączona jest specjalna plastikowa nasadka umożliwiająca pobranie próbki krwi z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Uwaga: Nie używać specjalnej nasadki AST w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca. Procedura pobierania próbki krwi jest zbliżona do tej obowiązującej w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca z następującymi różnicami:

 • należy używać przezroczystej lub szarej nakładki;
 • konieczne może być zwiększenie głębokości nakłucia. Zaleca się ustawienie głębokości nakłucia na poziomie 3 w przypadku dłoni oraz 5,5 – w przypadku przedramienia lub ramienia (ustawienia sugerowane, każdy użytkownik powinien dopasować to ustawienie do swoich potrzeb).
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia innego niż opuszka palca. Naciskać nakłuwacz powolnym ruchem pompującym w dół i w górę w celu ułatwienia krążenia krwi.
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do wybranego miejsca nakłucia, następnie nacisnąć przycisk spustowy nakłuwacza. Należy mocno dociskać nakłuwacz w celu ułatwienia przepływu krwi. Po wykonaniu nakłucia przez parę sekund przyciskać nakładkę do miejsca pobrania w celu ułatwienia uformowania się kropli krwi.

Tak. Oprócz opuszki palca próbka krwi może być pobierana z dłoni, przedramienia lub z ramienia.

Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Istnieje kilka sposobów na poprawę krążenia krwi w miejscu pobrania i tym samym ułatwienie wykonania pomiaru stężenia glukozy we krwi:

Przed pobraniem próbki krwi włożyć palce do ciepłej wody z mydłem, a następnie dokładnie je opłukać, wytrzeć i osuszyć. Opuścić rękę poniżej pasa w celu zwiększenia napływu krwi do palców. Chwycić palec wybrany do nakłucia bezpośrednio pod stawem  najbliższym opuszce palca i delikatnie masować opuszkę w kierunku końcówki palca, a następnie przez ok. 3 sekundy ściskać palec. Do wykonania nakłucia używać nakłuwacza Accu-Chek z odpowiednio ustawioną głębokością nakłucia dostosowaną do typu skóry użytkownika.  

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat E4, co oznacza, że zbyt mała objętość krwi znalazła się na teście paskowym w momencie rozpoczęcia pomiaru. Należy wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar poziomu glukozy we krwi z użyciem nowego testu. 

Obejrzyj wszystkie pytania

Patrz Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź >

Accu-Chek Performa Nano

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa Nano umożliwia szybki i precyzyjny pomiar poziomu glukozy we krwi zgodnie z wymogami norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013. Aparat ma podświetlany wyświetlacz i nowoczesny design. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Pobierz instrukcję obsługi

WYŚWIETLACZ

Podświetlany, duży wyświetlacz LCD.

CZAS POMIARU

5 sekund.

ŁATWA OBSŁUGA

Bez konieczności kodowania testu paskowego lub konfigurowania glukometru.

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI

Mała, zaledwie 0,6 µl.

MASA

ok. 40 g z bateriami.

Zalety i funkcjonalność
 • Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD.
 • Precyzja pomiaru zzgodna z normami EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.
 • Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
 • Wynik w ciągu 5 sekund.
 • Fabrycznie wyposażony w klucz kodujący 
 • Glukometr od razu gotowy do użycia.
 • Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnieńo pomiarze.
 • Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
 • Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru.
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci wewnętrznej aparatu.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Około 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura w trakcie przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Instrukcja użycia glukometru Accu-Chek Performa Nano

Precyzyjny pomiar w trzech prostych krokach:

 1. Włożyć test paskowy do glukometru; glukometr włączy się automatycznie.
 2. Nałożyć próbkę krwi na żółte okienko absorbcyjne. Wystarczy jedna niewielka kropla krwi.
 3. Po około 5 sekundach na czytelnym wyświetlaczu pojawi się wynik.