Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pomiar stężenia glukozy we krwi

 1. Umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dobrze je wysusz.
 2. Przygotuj nakłuwacz.
 3. Sprawdź datę ważności na pojemniku z testami paskowymi. Nie używaj testów paskowych po ich upływie ich daty ważności.
 4. Włóż test paskowy do glukometru zgodnie z kierunkiem strzałek. Glukometr włączy się i pojawi się sygnał dźwiękowy.
 5. W czasie kiedy mruga symbol kropli nakłuj palec za pomocą nakłuwacza.
 6. Delikatnie ściśnij palec, aby wycisnąć nieco krwi.
 7. Przyłóż kroplę krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka testu paskowego. Kiedy w teście paskowym znajdzie się wystarczająca ilość krwi, pojawi się sygnał dźwiękowy i zacznie mrugać symbol klepsydry.
 8. Wynik pomiaru pojawi się na ekranie. Wyjmij i wyrzucić zużyty test paskowy. Jeżeli pomiar wykonano prawidłowo, glukometr wyłączy się samoczynnie po 5 sekundach od wyjęcia testu paskowego.

Do nakłuwacza Accu-Chek dołączona jest specjalna plastikowa nasadka umożliwiająca pobranie próbki krwi z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Uwaga: Nie używać specjalnej nasadki AST w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca. Procedura pobierania próbki krwi jest zbliżona do tej obowiązującej w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca z następującymi różnicami:

 • należy używać przezroczystej lub szarej nakładki;
 • konieczne może być zwiększenie głębokości nakłucia. Zaleca się ustawienie głębokości nakłucia na poziomie 3 w przypadku dłoni oraz 5,5 – w przypadku przedramienia lub ramienia (ustawienia sugerowane, każdy użytkownik powinien dopasować to ustawienie do swoich potrzeb).
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia innego niż opuszka palca. Naciskać nakłuwacz powolnym ruchem pompującym w dół i w górę w celu ułatwienia krążenia krwi.
 • Mocno docisnąć nasadkę AST do wybranego miejsca nakłucia, następnie nacisnąć przycisk spustowy nakłuwacza. Należy mocno dociskać nakłuwacz w celu ułatwienia przepływu krwi. Po wykonaniu nakłucia przez parę sekund przyciskać nakładkę do miejsca pobrania w celu ułatwienia uformowania się kropli krwi.

Tak. Oprócz opuszki palca próbka krwi może być pobierana z dłoni, przedramienia lub z ramienia.

Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Istnieje kilka sposobów na poprawę krążenia krwi w miejscu pobrania i tym samym ułatwienie wykonania pomiaru stężenia glukozy we krwi:

Przed pobraniem próbki krwi włożyć palce do ciepłej wody z mydłem, a następnie dokładnie je opłukać, wytrzeć i osuszyć. Opuścić rękę poniżej pasa w celu zwiększenia napływu krwi do palców. Chwycić palec wybrany do nakłucia bezpośrednio pod stawem  najbliższym opuszce palca i delikatnie masować opuszkę w kierunku końcówki palca, a następnie przez ok. 3 sekundy ściskać palec. Do wykonania nakłucia używać nakłuwacza Accu-Chek z odpowiednio ustawioną głębokością nakłucia dostosowaną do typu skóry użytkownika.  

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się komunikat E4, co oznacza, że zbyt mała objętość krwi znalazła się na teście paskowym w momencie rozpoczęcia pomiaru. Należy wyrzucić test paskowy i powtórzyć pomiar poziomu glukozy we krwi z użyciem nowego testu. 

Wymagana objętość próbki jest bardzo mała – zaledwie 0,6 mikrolitra.

System automatycznie wykrywa próbkę krwi o właściwej objętości i zaczyna wykonywanie pomiaru, nawet w przypadku, gdy widoczny jest żółty fragment pola reaktywnego na teście paskowym. Konieczność uzupełnienia ilości krwi sygnalizowana jest wyłącznie za pomocą ikonki migającej kropli na wyświetlaczu.

Pytania ogólne

Tak, jak w przypadku każdego testu paskowego, ciepło, wilgotność i inne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na testy paskowe. Zamykaj fiolkę z testami paskowymi zaraz po wyciągnięciu testu do pomiaru.

Bateria jest prawie wyczerpana. Niezwłocznie wymień baterie na nowe. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie po wymianie baterii, wyjmij je jeszcze raz, naciśnij którykolwiek przycisk na glukometrze i włóż ponownie baterie. 

Personel medyczny może używać testów Accu-Chek Performa z glukometrem Accu-Chek Performa Nano w placówkach służby zdrowia.

Dostarczanie bezpiecznych, precyzyjnych oraz niezawodnych produktów i wyrobów medycznych  ma dla firmy Roche fundamentalne znaczenie. Z każdej serii testów paskowych Accu-Chek, składającej się z milionów sztuk, jeden na 100 pojemników jest testowany w zakresie dokładności i wiarygodności pomiaru.

Testowane pojemniki reprezentatywne dla danej serii są sprawdzane powtórnie albo w warunkach laboratoryjnych, albo w rzeczywistej praktyce medycznej – podczas wykonywania pomiarów u pacjentów z cukrzycą. Odnotowanie wyniku wykraczającego poza ustalone normy w przypadku jakiegokolwiek egzemplarza wchodzącego w skład badanej próbki skutkuje niedopuszczeniem do obrotu całej serii testów paskowych.

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Jeżeli wydaje się, że baterie rozładowują się zbyt szybko, należy wymienić ją na nowe oraz wykonać reset glukometru.

W tym celu:

 1. Wyłącz glukometr.
 2. Wyjmij szufladkę z bateriami.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez co najmniej 2 sekundy. Następnie zwolnij przycisk.
 4. Włóż nowe baterie do komory baterii. Upewnij się, że baterie są dobrze włożone.
 5. Wsuń szufladkę z bateriami z powrotem.

 

Reset glukomentu nie powoduje utraty zapisanych wcześniej wyników pomiarów.

W celu wymiany baterii na nowe, przygotuj 2 baterie typu CR2032. Należy kciukiem wysunąć z glukometru szufladkę na baterie. Wyjąć stare baterie i włożyć nowe, odwracając je stroną z (+) skierowaną w dół. Wsunąć szufladkę z powrotem, aż się zatrzaśnie na swoim miejscu. Po włączeniu glukometr przypomina o konieczności potwierdzenia daty i godziny.

Lista ekranów błędów znajduje się na stronie (Przejdź) lub w Instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Performa Nano (Przejdź).

Aby przekonać się, jak proste jest ustawianie daty i godziny, prosimy obejrzeć krótki materiał wideo. (Film dla glukometru Accu-Chek Performa lub film dla glukometru Accu-Chek Performa Nano).
Glukometr jest dostarczany z fabrycznie ustawioną datą i godziną. Konieczna natomiast może być zmiana godziny lub strefy czasowej.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny:

 1. Uruchom glukometr poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku ON/OFF. Pojawi się ikonka testu paskowego. UWAGA : Jeśli glukometr jest włączany po raz pierwszy, tryb konfiguracji włączy się automatycznie, na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będzie migała godzina. Jeśli konieczna jest zmiana daty lub godziny, należy bezpośrednio przejść do krok 3., jeśli data i godzina są prawidłowo ustawione, nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF w celu wyjścia z trybu konfiguracji.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk ON/OFF. Na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będą migały cyfry oznaczajace godzinę.
 3. Aby ustawić właściwą godzinę, naciśnij i zwalniaj odpowiednie przyciski ze strzałkami. Aby przyspieszyć ten proces, nacisnij i przytrzymaj odpowiednie przyciski ze strzałkami.
 4. W celu zaakceptowania ustawionej godziny i przejść do ustawiania minut, przyciśnij i zwolnij przycisk ON/OFF. Zaczną migać cyfry oznaczające minuty.
 5. W celu ustawienia minut, trybu AM/PM, miesiąca, dnia i roku powtórz kroki 3. i 4.  W trakcie ustawiania każdego parametru migają cyfry oznaczające ten parametr.
 6. Po ustawieniu daty i godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF aż do momentu, gdy pojawi się migająca ikonka testu paskowego.

Należy oczyszczać obszary wokół wszystkich gniazd, portów i otworów glukometru, jednocześnie, uważając, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia. Ponadto należy dbać o zachowanie czystości wszystkich powierzchni glukometru, w tym jego ekranu.

Czyszczenie oznacza usuwanie zabrudzeń z glukometru, podczas gdy odkażanie odnosi się do usuwania większości drobnoustrojów chorobotwórczych i innych typów mikroorganizmów.

Glukometr wyposażony jest w dodatkową wewnętrzną baterię, która przez 72 godziny zachowuje ustawienia daty i godziny oraz dane przechowywane w pamięci glukometru; konieczność zmiany baterii nie wiąże się z ryzykiem utraty jakichkolwiek danych.

 • 70% roztwór alkoholu izopropylowego.
 • Woda z łagodnym płynem do mycia naczyń.
 • 10% roztwór wybielacza do użytku domowego (1 miarka wybielacza na 9 miarek wody) sporządzony tego samego dnia.

Bateria wystarcza na wykonanie około 2000 pomiarów.

Jest to dostępna w wielu sklepach 3-woltowa litowa bateria pastylkowa (typ CR 2032).

Glukometr należy czyścić i odkażać raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy ma on styczność z krwią. Glukometr powinien być również czyszczony każdorazowo przed pozwoleniem innej osobie na bezpośredni z nim kontakt.

Upewnić się, że użytkownik dysponuje nowymi 3-woltowymi litowymi bateriami typ CR2032. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu glukometru; wyjąć stare baterie, odczekać nie mniej niż 20 sekund, a następnie nacisnąć dowolny przycisk glukometru. Włożyć nowe baterie oznaczeniem ‘+’ na zewnątrz. Nałożyć pokrywę baterii. Nacisnąć przycisk ON/OFF, włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zaczną migać ikonka trybu konfiguracji oraz cyfry oznaczające godzinę. Jeśli ustawienie daty i godziny jest prawidłowe, przez około 4 sekundy naciskać przycisk ON/OFF, a następnie go zwolnić.

Funkcjonalność

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Tak.W przypadku wyboru przypomnienia poposiłkowego glukometr będzie emitował sygnał dźwiękowy 2 godziny po wykonaniu pomiaru przed posiłkiem w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia pomiaru poposiłkowego. Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia w odstępie 1-godzinnym od momentu wykonania pomiaru przedposiłkowego.

W przypadku glukometru Accu-Chek Performa nie ma potrzeby usuwania przechowywanych danych. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników.

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 

Tak. W tym celu należy wejść w tryb konfiguracji i wyłączyć sygnał dźwiękowy przypomnienia.

Glukometr współpracuje z narzędziami Accu-Chek do zarządzania danymi, np. z urządzeniem Accu-Chek Smart Pix i z systemem zarządzania cukrzycą Accu-Chek 360°.

W celu oznaczenia wyniku pomiaru lub ustawienia przypominienia o pomiarze poposiłkowym należy:

 1. Wykonać pomiar. Wynik pojawi się na wyświetlaczu.
 2. Pozostawić test paskowy w glukometrze. Nacisnąć i zwolnić prawy lub lewy przycisk ze strzałką i przewijać dostępne opcje oznaczania:
  • oznaczenie wyników przedposiłkowych;
  • oznaczenie wyników przedposiłkowych z ustawieniem przypomnienia poposiłkowego;
  • oznaczenie wyników poposiłkowych;
  • oznaczenie wyników ogólnych.
 3.  Gdy żądana opcja oznaczania pojawi się na ekranie, należy wyjąć test paskowy z glukometru.

   

Dostępne są trzy typy średnich wyników: ogólne, przed- i poposiłkowe. W celu przeglądania zgromadzonych wyników oraz średnich wyników pomiarów jednocześnie nacisnąć i zwolnić prawy i lewy klawisz oznaczony strzałką. Najnowszy wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie glukometru.

 • Nacisnąć lewy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać wyniki poprzednich pomiarów od najnowszych do najstarszych.
 • Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką i przytrzymywać, aby przeglądać przed- i poposiłkowe średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Testy paskowe i kontrola działania

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci dostępnej dla użytkownika. Są one gromadzone w pamięci do przesłania do komputera.

Glukometr Accu-Chek Performa Nano automatycznie rozpoznaje roztwór kontrolny Accu-Chek Performa, dzięki czemu przeprowadzenie pomiaru kontrolnego jest bardzo łatwe. Oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym. Położyć glukometr na płaskiej powierzchni, włożyć test paskowy i nałożyć kroplę roztworu kontrolnego na przedni brzeg testu paskowego. Rezultat pojawia się na ekranie wraz z migającą literą L. Nacisnąć jednokrotnie jednen z przycisków oznaczonych strzałką, aby zaznaczyć Poziom 1. testu kontrolnego, lub dwukrotnie – aby zaznaczyć Poziom 2. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu ustawienia poziomu glukometru. Na wyświetlaczu zacznie pojawiać się wynik pomiaru kontrolnego na przemian z komunikatem OK.

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Nie, nie można. Należy sprawdzić termin przydatności umieszczony na pojemniku testów paskowych. Nie używać po upływie terminu przydatności.

Kontrole działania wykonywane są w celu upewnienia się, że glukometr i testy paskowe działają poprawnie.

Kontrole działania należy wykonywać w następujących sytuacjach:

 • po otwarciu nowego pojemnika testów paskowych;
 • w przypadku pozostawienia otwartego pojemnika testów paskowych;
 • w przypadku podejrzenia uszkodzenia testu paskowego;
 • kiedy chcemy sprawdzić działanie glukometru i testów paskowych;
 • kiedy testy paskowe były przechowywane  w skrajnych temperaturach i/lub wilgotności;
 • po upadku glukometru na twardą powierzchnię;
 • jeżeli wynik pomiaru nie odpowiada samopoczuciu;
 • kiedy chcemy sprawdzić, czy pomiar jest przeprowadzany prawidłowo.

Nie. Użytkownicy glukometru Accu-Chek Performa Nano powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.


Accu-Chek Performa Nano

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa Nano umożliwia szybki i precyzyjny pomiar poziomu glukozy we krwi zgodnie z wymogami norm EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013. Aparat ma podświetlany wyświetlacz i nowoczesny design. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Pobierz instrukcję obsługi

WYŚWIETLACZ

Podświetlany, duży wyświetlacz LCD.

CZAS POMIARU

5 sekund.

ŁATWA OBSŁUGA

Bez konieczności kodowania testu paskowego lub konfigurowania glukometru.

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI

Mała, zaledwie 0,6 µl.

MASA

ok. 40 g z bateriami.

Zalety i funkcjonalność
 • Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD.
 • Precyzja pomiaru zzgodna z normami EN ISO 15197:2015 oraz ISO 15197:2013.
 • Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
 • Wynik w ciągu 5 sekund.
 • Fabrycznie wyposażony w klucz kodujący 
 • Glukometr od razu gotowy do użycia.
 • Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnieńo pomiarze.
 • Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
 • Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru.
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci wewnętrznej aparatu.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Około 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura w trakcie przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Instrukcja użycia glukometru Accu-Chek Performa Nano

Precyzyjny pomiar w trzech prostych krokach:

 1. Włożyć test paskowy do glukometru; glukometr włączy się automatycznie.
 2. Nałożyć próbkę krwi na żółte okienko absorbcyjne. Wystarczy jedna niewielka kropla krwi.
 3. Po około 5 sekundach na czytelnym wyświetlaczu pojawi się wynik.